Vid försäljning av gravsten. Konsumentköplagen (1990:932) innehåller bestämmelser om säljarens och köparens rättigheter och förpliktelser vid konsumentköp. Bestämmelserna nedan anknyter till konsumentköplagen. 

Mottagning/montering
Gravstenen anses avlämnad när den monterats på gravplatsen och monteringsarbetet avslutats. Gravstenen skall avlämnas inom skälig tid från köpet – beroende på förvaltningens bestämmelse kan montering ske mellan 3-12 månader efter senaste gravsättning.

Kostnader för gravstenen
Transportkostnaderna och montering för gravstenen, som uppkommer före avlämnandet och inte beror på att avlämnandet försenats till följd av något förhållande från köparen har tydligt framgått innan beställningen godkänts av kund.

Risken för gravstenen
Skador som uppkommer efter leverans och montering ersätts inte av säljaren.

Dröjsmål
Vid försenad betalning debiteras lagstadgad dröjsmälsränta.

Montering
Montering av gravsten sker enligt Centrala Gravvårdskommitténs monteringsanvisningar för gravstenar, .

Reklamation
Köparen behöver skriftligen anmäla fel på gravstenen med bifogad bild till säljaren. Felet ska meddelas inom skälig tid. Reklamerar inte köparen inom 3 år från det arbetet med gravstenen slutförts förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse.

Ångerrätt
Konsumenten har rätt till 14 dagars ångerrätt med start då köparen mottagit varan och ansvarar för återlämning i köpt skick till säljaren. Däremot gäller inte ångerrätten vid varor som är specialtillverkade efter konsumentens anvisningar eller som har en tydlig personlig prägel, till exempel en gravsten.

Påföljder vid fel
Upptäcks fel på gravsten som inte blivit av yttre åverkan efter montering åtgärdas detta så snart det går.

Konsumentens rätt vid skadestånd
Köparen har under i konsumentköplagen angivna förutsättningar rätt till ersättning för skada – t.ex. utgifter och förluster – som åsamkats honom på grund av att varan är felaktig eller genom säljarens dröjsmål. Skadeståndet omfattar dock inte ersättning för förlust i näringsverksamhet. Konsumenten är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.

Priset
Om ett bestämt pris inte är avtalat skall köparen betala vad som är skäligt med hänsyn till gravstenens art och beskaffenhet, gängse pris vid tiden för köpet samt omständigheter i övrigt.

Påföljder vid dröjsmål med betalningen
Betalar inte köparen i rätt tid och beror det inte på säljaren har säljaren enligt de i konsumentköplagen angivna förutsättningarna rätt att häva köpet och kräva skadestånd. Detta skall gälla även om varan kommit i köparens besittning.

Köparens avbeställningsrätt
Köparen har rätt att avbeställa gravstenen innan den avlämnats. Om köparen avbeställer gravstenen har säljaren enligt de i konsumentköplagen angivna förutsättningarna rätt till skälig ersättning för sina kostnader för att fullgöra avtalet och för sina särskilda kostnader till följd av avbeställningen. Säljaren har också rätt till skälig ersättning för sina förluster i övrigt på grund av avbeställningen.

Tvist
Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser skall i första hand lösas genom överenskommelse mellan parterna. Om parterna inte kan enas kan tvisten hänskjutas till Gravvårdsfirmornas Riksorganisations (GRO) ansvarsnämnd. Tvisten kan också prövas av Allmäna Reklamationsnämnden (ARN) i den mån nämnden är behörig eller av allmän domstol.